BAPTISMES

Pel Sagrament del Baptisme esdevenim cristians i entrem a formar part de l’Església

Durant el Temps de Quaresma l’Església no celebra baptismes per raó que estem dins un temps penitencial.

Baptisme d’infants: els pares decideixen lliurement que el seu fill/a esdevingui cristià i es comprometen a educar-lo en la fe. L’infant creix en els valors cristians i es familiaritza en l’amor a Déu, la pregària i el coneixement de Jesucrist.

Els pares es comprometen que l’Infant pugui fer la Primera Comunió i rebre el Sagrament de la Confirmació a l’edat adequada.

Cal que els pares s’adrecin a la Parròquia que els pertoca – per raó del carrer on viu la família- i consultin els dies i hores de les celebracions baptismals.

Baptisme d’adults: el jove o adult que vol rebre el Baptisme es necessari que faci un procés de formació en la fe anomenat “catecumenat”. Cal assegurar que la persona que rebrà el Baptisme ho faci de forma conscient i lliure. En el moment que rep el Baptisme també rebrà els Sagraments de la Confirmació i l’Eucaristia. Cal que la persona que desitja ser batejada s’adreci a la Parròquia que li pertoca i parli amb el seu Rector.